Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.I МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ: ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»


19-20 вересня 2002 року в Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН України відбулась міжнародна науково-практична конференція "Організаційна психологія: інноваційні підходи та технології" (перша в Україні конференція з організаційної психології).


          Організатори:  Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, лабораторія психології управління Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України.

        В конференції взяло участь понад 50 академічних та практичних психологів, предметом наукових інтересів яких є питання організаційної психології.В конференції взяли участь психологи і менеджери з 15 областей України, які представили практично всі регіони. Учасниками були наукові співробітники, викладачі державних та недержавних університетів та інститутів, персонал бізнес-структур. Були представники від національних та державних університетів (Дніпропетровського, Запорізького, Київського, Луганського, Прикарпатського, Рівненського), технічних університетів ("Львівська політехніка", НТУУ "КПІ"), Академій (Дніпропетровської медичної, МАУП, НАУКМА), педагогічних університетів (Кам‘янець-Подільського, Київського, Кіровоградського, Ніжинського, Чернігівського), інститутів післядипломної освіти, Чернігівського інституту економіки та управління, а також інших учбових закладів. Недержавні та бізнес-структури були представлені робітниками банківських структур, страхових компаній, центрів підготовки менеджерів, видавництв та спільних підприємств.

     Оргкомітет конференції:

 • Максименко С.Д., дійсний член АПН України, докт. психол. наук, професор – голова оргкомітету.
 • Чепелєва Н.В., член-кор. АПН України, докт. психол. наук, професор – заступник голови оргкомітету.
 • Карамушка Л.М.,докт. психол. наук, професор - заступник голови оргкомітету.
 • Коломінський Н.Л., докт. психол. наук, професор.
 • Винославська О.В., канд. психол. наук, доцент.
 • Войтович М.В.,старший науковий співробітник Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України – вчений секретар.

         Представництво на конференції двох напрямків організаційної психології – наукової та практичної – зумовило обговорення широкого спектру проблем:

 • теоретико-методологічних основ організаційної психології;
 • загальних та специфічних особливостей розвитку зарубіжної та вітчизняної організаційної психології;
 • психологічних засобів формування конкурентноздатних управлінських команд та прийняття ефективних управлінських рішень в організації;
 • психологічних аспектів відбору, адаптації та проведення атестації персоналу в організації, шляхів здійснення професійної кар’єри в організації;
 • причин виникнення синдрому "професійного вигорання" та інших професійних стресів в організації;
 • типів організаційної культури та їх відповідності потребам і цінностям персоналу організації тощо.

        Крім того, особливу увагу викликала розробка та впровадження психолого-управлінських технологій в організації, проблеми психолого-управлінського консультування та підготовки психологів до цих актуальних та непростих видів діяльності.

        Темами, що викликали інтерес учасників конференції та активне обговорення, були особливості роботи психологів в різних типах організацій (комерційних, медичних, спортивних, військових та освітніх), а також проблеми та труднощі, що виникають у взаємодії між психологами і менеджерами різних рівнів управління.

          На відміну від традиційних тривалих пленарних і секційних засідань на конференції основними формами роботи були тематичні сесії, що системно та гнучко об’єднали учасників конференції в цільові блоки. Варто підкреслити важливість презентацій монографій, підручників, програм з тематики конференції, а також Міжнародних програм обміну (IREX), що були цікавими для її учасників. Однією з центральних на конференції стала ідея майстер-класів, в межах котрих вдосконалювалися якості, які необхідні професійним психологам для ефективного впровадження в роботу нових інтерактивних технік та технологій.

        В кінці першого дня конференції працював майстер-клас "Організаційні та методичні аспекти проведення фокус-груп" професора Андрія Миколайовича Гірника, президента Товариства конфліктологів України.

       Окремої уваги заслуговують організатори конференції, якими за активного сприяння та підтримки директора Інституту психології ім. Г.С. Костюка академіка Сергія Дмитровича Максименка і заступника директора, члена-кореспондента АПН України Наталії Василівни Чепелєвої, стали співробітники лабораторії психології управління (нині –лабораторія організаційної психології) – одного з провідних структурних підрозділів інституту. Лабораторію було створено 9 років тому, і з тих пір її очолює Людмила Миколаївна Карамушка – доктор психологічних наук, професор, член Європейської мережі організаційних психологів і психологів праці, що об’єднує 37 професорів з цього напрямку психологічної науки провідних європейських університетів. У складі лабораторії: доктор психологічних наук, професор Коломінський Наум Львович, кандидат психологічних наук, доцент Винославська Олена Василівна, старший науковий співробітник Войтович Mарія Володимирівна, наукові співробітники Зайчикова Тетяна Вікторівна, Філь Олена Анатоліївна, Ковальчук Олександр Сергійович, молодші наукові співробітники Федосова Ганна Леонідівна, Філатова Ольга Федорівна та Чебатарьова Олена Андріївна.

        З  вступним словом від Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України виступив Масименко Сергій Дмитрович- академік, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України

       Під час роботи конференції  працювали такі тематичні сесії:

 • Тематична сесія №1. Теоретико-методологічні основи розвитку організаційної психології
 • Тематична сесія № 2. Психологічні основи формування управлінських команд та  прийняття управлінських рішень в організації
 • Тематична сесія № 3. Особливості мотивів та ціннісних орінтацій керівників та працівників організацій
 • Тематична сесія № 4. Психологічні основи відбору, адаптації та проведення атестації працівників в організації
 • Тематична сесія № 5. Особливості здійснення професійної кар’єри в організаціях
 • Тематична сесія № 6. Психологічні аспекти спілкування, попередження та розв’язання конфліктів в організаціях
 • Тематична сесія № 7. Зміст та особливості організаційної культури та соціально-психологічного клімату в організації
 • Тематична сесія №8. Психологічні основи управління стресами в організації. особливості синдрому "професійного вигорання"
 • Тематична сесія №9. Психологічні аспекти управління комерційними організаціями
 • Тематична сесія №10. Психологічні особливості управління освітніми, медичними та спортивними організаціями
 • Тематична сесія № 11. Психолого-управлінські технології
 • Тематична сесія 12. Психологічні основи підготовки менеджерів, працівників організацій та практичних психологів для роботи в сучасних організаціях

          Майстер-клас "Організаційні та методичні аспекти проведення фокус-групи"-Гірник Андрій Миколайович - кандидат філософських наук, професор, зав. кафедрою  психології, педагогіки  та конфліктології НАУКМА (м. Київ)

         Головним результатом першої української конференції з організаційної психології можна вважати створення Української Асоціації організаційних психологів і психологів праці, установчий з’їзд якої став заключним акордом конференції.

          Президентом УАОППП одностайно було обрано Карамушку Людмилу Миколаївну. Також було обрано Президію Асоціації (33 особи), Ревізійну комісію та Виконавчу дирекцію.

© 2002-2021 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ