Укр. Укр.

Eng. Eng.Навчальні посібники


Методичний посібник «Методики дослідження перфекціонізму, трудоголізму та прокрастинації особистості»

Членами УАОППП опубліковано методичний посібник:

Методики дослідження перфекціонізму, трудоголізму та прокрастинації особистості: методичний посібник / Л. М. Карамушка, О. І. Бондарчук, Т. В. Грубі. – Кам’янець-Подільський : ПП «Аксіома», 2019. – 80 с. (ISBN 978-966-496-502-3) (автори - Людмила Карамушка (Liudmyla Karamushka), Елена Бондарчук, Тамара Грубі).

читати даліПсихологічний практикум «Діагностика перфекціонізму та трудоголізму особистості»

Проблема перфекціонізму та трудоголізму – одна із достатньо «гострих» та мало вивчених проблем в сучасних українських організаціях та в діяльності персоналу…
читати даліНовий навчальний посібник з психології управління

Сич В.М.
Психологія управління:Навчальний посібник / В.М. Сич – Камянець-Подільський: Медобори-2006, 2015. – 180 с.

читати даліНовий навчально-методичний посібник: "Гармонізація індивідуальних та групових організаційних цінностей в місцевих органах виконавчої влади "

В Луцькому осередку УАОППП вийшов новий навчально-методичний посібник:

Малімон Л. Я., Пашкіна А. М.
Гармонізація індивідуальних та групових організаційних цінностей в місцевих органах виконавчої влади : Навч.-метод. посібник. – Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2014. – 136 с.

читати даліНовий навчальний посібник "Технологія психологічної підготовки персоналу держадміністрацій до профілактики та подолання професійного стресу"

У видавництві "Логос" вийшов навчальний посібник: Технологія психологічної підготовки персоналу держадміністрацій до профілактики та подолання професійного стресу: навч. Посіб. / [Карамушка Л. М., Куриця Д. І., Левковець В. В., Альохіна О. І.] – К. : Логос, 2015. – 127 с.


читати даліПлекаємо педагогічну майстерність

Навчальний посібник / В.А. Семиченко, О.С. Снісаренко, О.В. Брюховецька, А.Ш. Кудусова. – Вінниця : Планер, 2010. – 674 с.

Педагогічна діяльність для фахівця у вищому закладі освіти вимагає від спеціаліста не лише високого рівня інформованості, глибоких знань, ерудиції, а й високої загальної культури та педагогічної майстерності.
читати даліТехнологія формування команд в організаціях

Навчальний посібник / Л.М. Карамушка, О.Г. Романовский, О.А. Філь [та ін.]. – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – 184 с.

У навчальному посібнику представлено технологію формування команд в організаціях. Розкрито сутність команди, її відмінність від робочої групи, переваги та обмеження роботи в команді. Представлено діагностичні методи для дослідження орієнтації персоналу організацій для роботи в команді, проаналізовано особливості та результати їх використання. Наведено систему тренінгових занять для психологічної підготовки персоналу організацій до роботи в команді.
читати даліГрубі Т.В. Практикум з соціальної психології

Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2011. – 132 с.

У запропонованому посібнику подано розробки практичних занять, що включають план проведення заняття та методичне забезпечення до нього, що дозволяє закріпити теоретичні знання та засвоїти практичні прийоми діагностування психологічних особливостей особистості.
читати даліОсвітній менеджмент

Навчальний посібник /За заг. редакцією Л.І.Даниленко, Л.М.Карамушки. - К. : Шкільний світ, 2003. - 400 с.

Даний посібник підготовлений учасниками Українсько-Голандської програми з освітнього менеджменту (Ukrainian-Dutch Educational Management program – UDEM 2001-2003 р.р.), яка присвячена розробці професійних стандартів діяльності директора школи.
читати даліОснови психолого-управлінського консультування

Навч. посібник/ Н.Л.Коломінський, М.В.Войтович та ін.; За наук. ред. Л.М.Карамушки. – К.: МАУП, 2002. – 136 с. (рекомендовано МОН України)

У навчальному посібнику розглядаються можливості надання психологічної допомоги керівникам організацій в реалізації управлінських функцій. Зокрема аналізується одна із форм психологічного забезпечення управлінського процесу в організаціях – психолого-управлінське консультування.
читати даліУправління закладами середньої освіти: психологічні аспекти

Навч. посібник / За ред. Л. М. Карамушки. — К.: Інститут психології ім.. Г.С.Костюка АПН України, 2001. - 222 с.

Розглянуто основні психологічні чинники та умови оптимізації управління в системі середньої освіти. На основі системного аналізу охарактеризовано зміст та структуру управління в закладах середньої освіти, виділено власне управлінські та психологічні компоненти управління, показано необхідність врахування психологічних складових управління при проектуванні діяльності освітніх закладів.
читати даліТкалич М.Г. Гендерна психологія

Навч. посіб. / М.Г. Ткалич. – К.: Академвидав, 2011. – 248 с.

Стереотипне розуміння статі, різноманітні упередження щодо відносин чоловіків і жінок у суспільній та міжособистісній сферах формувалися тисячоліттями. Тривалий час вони виконували важливу регулятивну функцію.
читати даліБондарчук О. І., Вакуліч Т.М. Психологія девіантної поведінки

Навч. посіб. / О. І. Бондарчук, Т. М. Вакуліч. - К.: Наук, світ., 2010. - 230 с.

У навчальному посібнику наведено характеристику психологічних особливостей девіантної поведінки особистості, розкрито чинники її виникнення. Розглянуто основні напрями діяльності практичного психолога щодо надання психологічної допомоги особистості з девіаціями поведінки.
читати даліВинославська О.В., Малигіна М.П. Людські стосунки

Навчальний посібник. – 3-тє вид. перероб. і доповн. – К.: Комп'ютерпрес, 2010. – 14 с.

Вивчення людських стосунків має практичну значимість для студентів, молодих фахівців та працівників із чималим досвідом роботи: набуті знання допоможуть зрозуміти вплив своїх ставлень на запланований результат, знайти пристойні виходи з найскладніших ситуацій, вдосконалити свої стосунки із співробітниками та керівником.
читати даліКарамушка Л.М., Сняданко І.І. Психологія організаційної культури (на матеріалі промислових підприємств)

Навчальний посібник. – К.-Львів, 2010. – 212 с.

У навчальному посібнику розкрито зміст організаційної культури промислового підприємства, її структуру та функції. Проаналізовано основні чинники, що впливають на формування організаційної культури промислового підприємства. Відображено професійні та особистісні якості менеджера, які сприяють формуванню організаційної культури промислового підприємства.
читати даліПсихологія

Навч. посіб. / О.В. Винославська, О.А. Бреусенко-Кузнєцов, В.Л. Зливков та ін.; За наук. рад. О.В. Винославської. – 2-е вид., перероб. та доповн. – Київ: Фірма ІНКОС, 2009. – 390 с.

У навчальному посібнику висвітлені шість блоків проблем: предмет та основні етапи розвитку психології, психологія пізнавальних процесів, психологія емоційно-вольових процесів, психологія особистості, психологія групи, психологія діяльності в системах «Людина-техніка».

читати даліТехнологія психологічної підготовки персоналу держадміністрацій до роботи в команді

Навч. посіб. / [Карамушка Л. М, Філь О. А., Левковець В. В., Альохіна О. І., Михайленко В. О.] – К. : Наук, світ, 2008. – 182 с.

У навчальному посібнику представлено технологію психологічної підготовки персоналу держадміністрацій до роботи в команді. Проаналізовано особливості діяльності персоналу держадміністрацій у сучасних умовах та психологічні чинники її ефективності. Розкрито роль команди в діяльності держадміністрацій.
читати даліТехнологія психологічної підготовки персоналу освітніх організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін (на матеріалі освітніх організацій)

Навчальний посібник / за наук. ред. Л.М. Карамушки. – К.: Наук. світ, 2008. – 230 с.

У навчальному посібнику розкрито технологію психологічної підготовки персоналу організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін (на матеріалі освітніх організацій). Розкрито зміст технологічного підходу як важливого засобу оптимізації діяльності освітніх організацій у сучасних умовах, основні види психолого-управлінських технологій, зміст інтерактивних технік, які можуть бути використані в процесі реалізації технологічного підходу.
читати даліКарамушка Л.М., Клокар Н.І., Бондарчук О.І., Федосова Г.Л., Філь О.А., Івкін В.М., Ковальчук О.С., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Чубарук О.В. Технологія підготовки персоналу освітніх організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін

Навчально-методичний посібник / За ред. Л.М. Карамушки – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – 100 с.

У навчально-методичному посібнику розкрито технологію підготовки персоналу освітніх організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін. Розкрито зміст технологічного підходу як важливого засобу оптимізації діяльності освітніх організацій в сучасних умовах, основні види психолого-управлінських технологій, зміст інтерактивних технік, які можуть бути використані в процесі реалізації технологічного підходу.
читати даліФіль О.А. Технологія розвитку конкурентоздатності персоналу освітньої організації

Навчально-методичний посібник. – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – 52 с.

В даній роботі представлена технологія розвитку конкурентоздатності персоналу освітньої організації, яка включає такі основні компоненти: 1. Психологічний аналіз конкурентоздатності персоналу освітньої організації (інформаційно-смисловий компонент технології); 2. Діагностика особливостей конкурентоздатності персоналу освітньої організації (діагностичний компонент технології); 3. Тренінгова програма «тренінг розвитку основних характеристик конкурентоздатності персоналу освітньої організації» (корекційно-розвивальний компонент технології).
читати даліКарамушка Л.М., Клокар Н.І., Філь О.А. Технологія формування управлінської команди освітньої організації

Навчально-методичний посібник . – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – 64 с.

В даній роботі представлена розроблена авторами технологія формування управлінської команди освітньої організації, яка включає такі основні компонентів: 1. Психологічний аналіз змісту та суттєвих характеристик управлінської команди освітньої організації (інформаційно-смисловий компонент технології); 2. Комплекс діагностичних методик для вивчення особливостей управлінської команди освітньої організації (діагностичний компонент технології); 3. Система тренінгових занять для формування управлінської команди освітньої організації (корекційно-розвивальний компонент технології).
читати даліКарамушка Л.М. Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях

Навчально-методичний посібник. – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – 76 с.

У навчально-методичному посібнику розкрито психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях. Проаналізовано стан розробки психології управління змінами в зарубіжній та вітчизняній організаційній психології.
читати даліСиндром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти

Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, Т.В. Зайчикової. – 2-е вид. перероб. та доповн. – К.: Міленіум, 2006. – 368 с.

У навчальному посібнику розглянуто зміст та основні вияви професійного стресу та синдрому «професійного вигорання» у педагогічних працівників. Наведено технологію їх профілактики та подолання в освітніх організаціях. Також проаналізовано взаємозв'язок професійного стресу та синдрому «вигорання» з професійною кар'єрою працівників освітніх організацій. Особливої уваги надано впливові гендерних характеристик особистості на прояви зазначених феноменів.
читати даліТехнології роботи організаційних психологів

Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. Л. М. Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – 366 с. (автори – Карамушка Л.М., Зайчикова Т.В., Винославська О.В., Войтович М.В., Івкін В.М., Ковальчук

У навчальному посібнику висвітлюються актуальні проблеми організаційної та економічної психології. У першій частині, яка складається з семи розділів, розкривається сутність організації та роль організаційних психологів у психологічному забезпеченні її діяльності.
читати даліСиндром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти

Навч. посіб. для студ. вищ.навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, Т.В. Зайчикової. – К.: Міленіум, 2004. – 264 с.

У навчальному посібнику розглянуто зміст та основні вияви професійного стресу та синдрому «професійного вигорання» у педагогічних працівників. Наведено технологію їх профілактики та подолання в освітніх організаціях.
читати далі
  1   2      >>>

© 2002-2024 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ