Укр. Укр.

Eng. Eng.Монографії


Монографія «Психологічні особливості ставлення студентської молоді до грошей»

Проблема ставлення особистості до грошей є однією із важливих проблем, які розробляються сьогодні в економічної психології.
читати даліМонографія «Психологія професійного вигорання підприємців»

Підприємці… Одна із найбільш складних і водночас найбільш значущих і мало досліджених професійних груп…
читати даліНова монографія: "Психологія гендерної взаємодії персоналу організацій "

В Запорізькому осередку УАОППП вийшла нова монографія:

Ткалич М.Г. Психологія гендерної взаємодії персоналу організацій : [монографія] / Маріанна Григорівна Ткалич. – Київ-Запоріжжя: ЗНУ, 2015 – 315 с.
читати даліНова монографія: "Психологічні особливості розвитку організаційних цінностей в місцевих органах виконавчої влади"

В Луцькому осередку УАОППП вийшла нова монографія:

Малімон Л. Я., Пашкіна А. М. Психологічні особливості розвитку організаційних цінностей в місцевих органах виконавчої влади : Монографія. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2014. – 232 с.

читати даліНова монографія "Мотивація професійної діяльності державних службовців місцевих органів виконавчої влади"

В Луцькому осередку УАОППП вийшла нова монографія:

Малімон Л. Я., Глова І. В. Мотивація професійної діяльності державних службовців місцевих органів виконавчої влади [Текст] : монографія / Л. Я. Малімон, І. В. Глова. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 218 с.

читати даліНова монографія: "Психологія організаційної культури вищого навчального закладу (у контексті становлення професійної ідентичності студентів)"

Карамушка Л. М., Іщук О. В. Психологія організаційної культури вищого навчального закладу (у контексті становлення професійної ідентичності студентів) : монографія / Л. М. Карамушка, О В. Іщук. – К. – Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 276 с.
читати даліКарамушка Л. М., Толков О. С. Формування психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін : монографія / Л. М. Карамушка, О С. Толков. – К. - Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. – 254 с.

Монографію присвячено вивченню психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін. Робота містить теоретичне обґрунтування, методичні засади та результати емпіричного дослідження із зазначеної проблеми.
читати даліПсихологічні засади організаційного розвитку : монографія / За наук. ред. Л. М. Карамушки. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. — 206 с.

В монографії розкрито теоретико-методологічні засади забезпечення органі¬заційного розвитку освітніх організацій (зміст, основні складові та рівні організа¬ційного розвитку).
читати даліКононець М.О. Психологія професійної моральності підприємця: теорія і сучасна практика: монографія/ М.О. Кононець. – К. :ДІЯ 2013. – 165 с.

Монографію присвячено аналізу психологічних умов реалізації професійної етики підприємцями. У роботі визначено місце психології професійної моральності підприємця в системі психологічних знань, розширено і доповнено уявлення про вплив організаційних, професійних та професійно-моральнісних чинників на реалізацію професійної етики підприємцями, обґрунтовано психологічні умови реалізації професійної етики підприємцями.
читати даліКарамушка Л.М., Андрєєва І.А. Психологія відданості персоналу організації (на матеріал діяльності банківських структур): монографія /Л.М. Карамушка, І.А. Андрєєва. – К.-Львів : Сполом, 2011.

У монографії висвітлено стан розробки досліджуваної проблеми, проаналізовано основні підходи до розуміння сутності феномену «відданість персоналу організації». Головну увагу зосереджено на аналізу змісту та структури відданості персоналу організації, розкритті функцій відданості організації у персоналу банківських структур.
Детально відображено рівні розвитку емоційної, прагматичної відданості та відданості організації з почуття обов’язку у персоналу банківських структур. Висвітлено взаємозв’язок рівня відданості у персоналу банківських структур з чинниками, які мають відношення до діяльності організації (рівень інформованості персоналу банківських структур про цілі, цінності організації та способи їх досягнення; прояв турботи з боку керівництва та ін.) та персоналу (рівень задоволення потреб; мотивація досягнення; особливості спрямованості; рівень задоволеності роботою; рівень суб’єктивного контролю та ін.).

читати даліpdf file


Психологічні основи ефективної професійної діяльності в системі державної служби : Кол. моногр. / за наук. ред. Л.М. Карамушки, Л.Я. Малімон. – Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2011. – 304 с.

У монографії відображено результати теоретичних та емпіричних досліджень психологічних засад організаційної діяльності в (системі) державної служби України. Видання вміщує матеріали, які висвітлюють окремі аспекти ефективності управлінського впливу та взаєморозуміння керівників і працівників державних установ, роль організаційних цінностей у досягненні цілей організації. Визначено особливості організаційної ідентичності та професійної компетентності державних службовців; з’ясовано усвідомленість мотивації їхньої професійної діяльності та задоволеність працею; розглянуто проблему професійного стресу персоналу держадміністрацій; описано особливості ділового спілкування в системі державної служби.
Для керівників і працівників державного управління, науковців, викладачів, організаційних психологів, усіх, хто цікавиться психологічними аспектами професійної діяльності в системі державної служби.

читати даліКарамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти

Монографія. – Київ: Ніка-центр, 2000. – 332 с

У монографії на основі системно-структурного аналізу розглянуто психологічні особливості управлінського процесу в закладах середньої освіти (зміст, структура, основні компоненти). Розкрито специфіку управління в системі середньої освіти порівняно з управлінням в інших соціальних сферах (бізнес, виробництво тощо).
читати даліКарамушка Л.М., Москальов М.В. Психологія підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації

Монографія / Л.М. Карамушка, М.В. Москальов. – К.-Львів : Сподом, 2011. – 216 с.

У монографії висвітлено стан розробки досліджуваної проблеми, проаналізовано основні підходи до розуміння сутності поняття «управління змінами в організації». Головну увагу зосереджено на обгрунтуванні змісту та структури психологічної готовності майбутніх менеджерів до управління змінами в організації та дослідженні чинників, що впливають на її становлення, виокремленні проблем, які існують у психологічній підготовці майбутніх менеджерів до управління змінами в організації.
читати даліКарамушка Л.М., Худякова Н.Ю. Мотивація підприємницької діяльності

Монографія / Л.М. Карамушка, Н.Ю. Худякова. – К.- Львів : Сполом. 2011. – 208 с.

У монографії здійснено психологічний аналіз змісту та особливостей підприємницької діяльності. Розкрито проблему мотивації у психологічних дослідженнях та основні підходи до її розв'язання. З'ясовано значення мотивації підприємницької діяльності та чинники її розвитку.
читати даліКарамушка Л.М., Ткалич М.Г. Самоактуалізація менеджерів у професійно-управлінській діяльності (на матеріалі діяльності комерційних організацій)

Монографія / Л.М. Карамушка, М.Г. Ткалич. – Запоріжжя : Просвіта, 2009. – 260 с.

У монографії розкрито теоретико-методологічні основи дослідження самоактуалізації менеджерів у професійно-управлінській діяльності Проаналізовано сутність самоактуалізації особистості, її основні складові та рівні розвитку, побудовано модель самоактуалізації менеджерів комерційних організацій.
читати даліКарамушка Л. М., Дзюба Т. М. Психологія управління конфліктами в організації (на матеріалі діяльності освітніх організацій)

Монографія / Л. М. Карамушка, Т. М. Дзюба. - К. : Наук. світ, 2009. - 268 с.

У монографії розкрито психологічні основи управління конфліктами в організації. Показано роль конфліктів у життєдіяльності освітньої організації та управлінській діяльності керівника. Виділено соціально-психологічні чинники, які зумовлюють виникнення конфліктів у процесі взаємодії менеджерів освіти з персоналом освітньої організації. Проаналізовано специфіку взаємодії менеджерів освіти в умовах конфлікту.
читати даліБондарчук О.І. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності

Монографія / О. І. Бондарчук. – К. : Наук. світ, 2008. – 318 с.

У монографії обґрунтовано новий концептуальний підхід до особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності, визначено соціально-психологічні механізми і чинники особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів, розроблено модель сприяння особистісному розвитку управлінців; обгрунтовано форми її реалізації в процесі післядипломної педагогічної освіти керівників освітніх організацій.
читати даліСич В.М. Соціально-психологічні особливості мотивації професійного вдосконалення спеціалістів відділів освіти

Монографія. – Кам’янець-Подільський: Видавництво „Абетка-Світ”, 2008. - 160 с.

У монографії викладено сутність та соціально-психологічні особливості мотивації професійного вдосконалення спеціалістів відділів освіти.
читати даліПсихологія діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін (на матеріалі освітніх організацій)

Монографія. / За наук. ред. Л.М. Карамушки. – К.: «Педагогічна думка», 2008. – 192 с.

Дана монографія є першим в Україні науковим виданням, в якому представлені результати емпіричних досліджень психологічних проблем діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін.
читати даліКарамушка Л. М., Філь О. А. Формування конкурентоздатної управлінської команди (на матеріалі діяльності освітніх організацій)

Монографія. – К.: Фірма «ІНКОС», 2007. – 268 с., іл.

Це видання є першою в Україні монографією з проблеми формування конкурентоздатної управлінської команди як інноваційного напрямку організаційної психології.
читати даліКононець М.О. Психологія професійної моральності підприємця: теорія і сучасна практика: монографія/ М.О. Кононець. – К. :ДІЯ 2013. – 165 с.

Монографію присвячено аналізу психологічних умов реалізації професійної етики підприємцями. У роботі визначено місце психології професійної моральності підприємця в системі психологічних знань, розширено і доповнено уявлення про вплив організаційних, професійних та професійно-моральнісних чинників на реалізацію професійної етики підприємцями, обґрунтовано психологічні умови реалізації професійної етики підприємцями.
читати далі
© 2002-2024 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ