Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Актуальні проблеми психології. – Том 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 31-32. Збірник наукових праць / За ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Вид-во «А.С.К.», 2011. – 360 с.


У збірнику представлено роботи, що стосуються широкого кола проблем організаційної, економічної та соціальної психології.
Збірник розраховано на фахівців, для яких проблеми організаційної, економічної та соціальної психології становлять науковий і практичний інтерес.


ЧАСТИНА 31

 

ПСИХОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

ТА УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Карамушка Л.М.Зміст та структура тренінгу «Психологія організаційного розвитку освітніх організацій»

Терещенко К.В.Зміст та структура тренінгової програми «Етнопсихологічні чинники організаційного розвитку освітніх організацій»

ФільО.А.Тренінг «Психологія розвитку конкурентоздатності освітніх організацій в умовах організаційного розвитку»

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Андрєєва І.А.Організаційна  поведінка персоналу: теорія питання

Вознюк А.В.Чинники формування психологічної готовності керівників до управління педагогічними працівниками

ГорбаньГ.О.Професіоналізм особистості як якісна характеристика суб’єкта прийняття управлінського рішення

Грубі Т.В.Тренінг «Профілактика синдрому «професійного вигорання» у працівників державної податкової служби України»: результати експериментального впровадження

Зеленін В.В.Самоактуалізація музикантів-виконавців на різних етапах професійного              становлення

Карамушка Л.М., Пастухова Т.І.Рівень розвитку когнітивного компонента психологічної готовності майбутніх менеджерів до професійно-ділового спілкування в                                     організації

Ліплянська О.В.Чинники плинності персоналу в організаціях: історичний контекст

Марков С.Л., Омельченко Н.О.Психологічні чинники управлінської компетентності                 менеджера

Ніконорова М.А.Психологічний аналіз рівня розвитку когнітивного, операційного та особистісного компонентів психологічної готовності персоналу великих торговельних організацій до профілактики  та подолання організаційних конфліктів

Овдієнко І.М.Сутність та специфіка управлінської взаємодії керівників загальносвітніх навчальних закладів зі шкільною психологічною службою

Охотницька К.Ю.Комплекс методик для дослідження відданості організації та чинників що впливають на її формування в персоналу державної служби зайнятості

Сич В.М. Психологічні особливості особистісно-професійного розвитку студентів ВНЗ

Сняданко І.І. Організаційна структура технічних університетів та проблеми підготовки студентів до майбутньої професійно-управлінської діяльності

Соломіна Г.В. Зміст і показники когнітивного стилю керівників загальноосвітніх навчальних закладів

Станіславська М.В. Культура особистості в контексті організаційної культури під час пошуку майбутнього місця роботи

Ткалич М.Г.Зміст та структура ґендерної ідентичності особистості

Ткач Т.В.Організаційні форми неперервної освіти  

Ульянова В.С. Теоретичний аналіз мотивів до праці в персоналу фермерських господарств

 

ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Галаган Л.В.Зміст та дизайн семінару-тренінгу «Психологія розвитку конкурентоздатності безробітних-майбутніх підприємців»

Креденцер О.В., Абдуллаєва І.Б.Комплекс методик «Дослідження самоефективності підприємців сфери торгівлі»

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Андрущенко В.П., Яценко Т.С.Философско-психологические проблемы методологии познания психики

Дзюба Т.М.«Життєва криза» як феномен внутрішнього світу дорослої людини

Емішянц О.Б.Причини неврозів та їх подолання в індивідуальній психології

Застело А.О.Психолого-педагогічні особливості проектування освітнього простору               особистості

Надюк Н.М.  Психолого-філософський підхід до розуміння поняття «розвиток суб’єктності»

Пінчук Н.І., Скоробагатько Н.М. Психологічні умови вдосконалення індивідуального стилю діяльності технічно обдарованих підлітків

ТкачишинаО.Р. Формування навичок самоконтролю та емоційної стійкості у майбутніх психологів

Шугурова Т.Л. Критерії оцінювання успішності соціалізації особистості в юнацькому віці

Щіпановська О.Р.Формування здорового способу життя молоді як стратегічний напрям освіти у сфері здоров’я

 

НАУКОВІ ПОДІЇ

 

Карамушка Л.М., Філь О.А., Креденцер О.В. Участь членів Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці у XVєвропейському конгресі з організаційної психології та психології праці (25–28 травня 2011 року, м. Маастрихт (Голландія))

Карамушка Л.М., Філь О.А., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Ковальчук О.С., Бондарчук О.І., Івкін В.М., Лагодзінська В.І., Сич В.М., Грубі Т.В., Куриця Д.І., Пастухова Т.І., Толков О.С., Сич В.О. І Всеукраїнський конгрес з організаційної та економічної психології (29 червня-2 липня 2011 року м. Кам’янець-Подільський)

 

ЧАСТИНА 32

 

 

ПСИХОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

ТА УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Бондарчук О.І.Спецкурс-тренінг особистісного розвитку керівників освітніх організацій у контексті організаційного розвитку

Креденцер О.В.Тренінг «Формування підприємницької поведінки в персоналу освітніх організацій для ефективного забезпечення організаційного розвитку»

Терещенко К.В.Афіліація персоналу як соціально-психологічний чинник організаційного розвитку освітніх організацій 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Андрєєва І.А.Роль мотивації в організаційній  поведінці  персоналу

Бездітко А.В.Взаємозв’язок мотиваційної спрямованості та функціональних ролей у команді управлінців виробничого підприємства

Бондарчук О.І., Скоробагатько Н.М.  Психолого-педагогічні умови особистісного розвитку викладачів вищої школи в системі післядипломної педагогічної освіти

БрюховецькаО.В. Професійна толерантність у розумінні керівників освітніх організацій 

ВакулюкО.І. Психологічний аналіз особливостей розвитку орієнтації управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності  на стиль «команда»

Вознюк А.В.Особливості дослідження психологічних проблем управління педагогічними працівниками

Глова І.В. Особистісна спрямованість держслужбовців як чинник  розвитку їх професійної мотивації

Гобань Г.О.Соціальні системи як об’єкт управління: соціально-психологічний аспект

Карамушка Л.М., Мартинова Г.В.Комплекс методик для дослідження психологічних особливостей професійного «вигорання» в підприємців

Карамушка Л.М., Фелькель Т.Г.Чинники розвитку лідерських якостей у аспірантів       

Корсакевич В.В.Суб’єктивне сприйняття персоналом ВНЗ приватної форми власності конкуренції та значущості психологiчних характеристик для забезпечення їх конкурентоздатностi

Ліплянська О.В.Плинність персоналу в комерційних організаціях: основні та допоміжні                                   поняття

Малімон Л.Я.Психологічний аналіз домінуючих методів управлінського впливу керівників з різним типом міжособистісної взаємодії

Ніконорова М.А.Психологічний аналіз рівня розвитку загального показника психологічної готовності персоналу великих торговельних організацій до профілактики та подолання організаційних конфліктів

Охотницька К.Ю.Теоретичний аналіз феномену відданості організації: підходи зарубіжних авторів

Пастухова Т.І.Чинники розвитку психологічної готовності майбутніх менеджерів до професійно-ділового спілкування в організації

ПінчукН.І. Професійно-організаційні чинники мотивації керівників освітніх організацій до вдосконалення психологічної компетентності

Сняданко І.І.Особливості психологічної готовності студентів технічних університетів до майбутньої професійно-управлінської діяльності

Станіславська М.В. Психологічні особливості організаційної культурияк чинника вибору особистістю майбутнього місця роботи

Ткалич М.Г.Чоловічі ґендерні ролі: рольові моделі та норми ґендерної взаємодії

Ткач Т.В. Специфіка формальної та неформальної освіти в зарубіжній психологічній науці

 

ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Галаган Л.В., Філь О.А.Психологічні особливості конкурентоздатності безробітних-майбутніх підприємців

Сербова О.В.Психологічні особливості усвідомлення основних економічних понять у дітей з обмеженими фізичними можливостями

 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Дмитренко О.Ю.Ґендерна ідентичність студенток як детермінанта самооцінки

Застело А.О.Екологічність освітньої взаємодії 

Івкін В.М. Психологічні особливості викладання іноземної мови дорослій аудиторії

Марков С.Л.Формування творчого бачення особистості як універсальний метод активізації творчості 

Надюк Н.М. Змістовні детермінанти професійної суб’єктності педагога вищого навчального закладу

Радченко К.В.Особливості прояву ґендерних стереотипів серед педагогів

Сухенко Я.В.Емпіричне дослідження взаємозв’язку між емпатією та саморегуляцією у практичних психологів   

 

НАУКОВІ ПОДІЇ

 

Карамушка Л.М. Українсько-польське співробітництво : Участь членів Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці в Міжнародній конференції  «Наука, технологія, вища освіта та суспільство в концептуальну епоху»  (5–7 липня 2011,  м. Краків, Польща)

 

НОВИНИ ЗАХІДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 

Карамушка Л.М., Івкін В.М.Психологія – внесок до політики Європейського Союзу (9 листопада 2011 р., Європейський парламент, Брюссель) 

© 2002-2020 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ