Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Актуальні проблеми психології. – Том 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 33-34. Збірник наукових праць / За ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Вид-во «А.С.К.», 2012. – 360 с.


У збірнику представлено роботи, що стосуються широкого кола проблем організаційної, економічної та соціальної психології.
Збірник розраховано на фахівців, для яких проблеми організаційної, економічної та соціальної психології становлять науковий і практичний інтерес.


ЧАСТИНА 33

 

ПСИХОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

ТА УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Карамушка Л.М. Oцінка персоналом освітніх організацій психологічних чинників організаційного розвитку

Бондарчук О.І. Особистісний розвиток менеджерів освіти як індикатор конструктивності організаційного розвитку навчальних закладів

Ковальчук О.С.Семінар-тренінг «Формування психологічної готовності керівників до прийняття управлінських рішень в умовах організаційного розвитку

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Андрєєва І.А. Психологічні характеристики організаційної поведінки персоналу

Бездітко А.В. Мотиваційна спрямованість управлінців виробничого підприємства до ефективної діяльності 

Винославська О.В.Психологічні особливості імплементування етичного кодексу у вищому навчальному закладі

Вознюк А.В. Вплив соціально-демографічних й організаційно-професійних характеристик керівників освітніх організацій на оцінку складових управління педагогічними працівниками

Горбунова В.В.  Технології командотворення:коротка систематика та аналіз обмежень

Канівець Т.М. Чинники та умови формування психологічної готовності студентів вищих навчальних закладів до здійснення майбутньої професійної кар’єри 

Карамушка Л.М., Куриця Д.І.Зміст та структура тренінгу «Психологічні основи профілактики та подолання  професійного стресу в персоналу держадміністрацій»

Карамушка Л.М., Станіславська М.В. Комплекс методик для дослідження особистості як суб’єкта вибору організаційної культуримайбутнього місця роботи

Коломієць О.П. Технологія психологічної підготовки менеджерів енергокомпаній до управління

Креденцер О.В., Ульянова В.С. Комплекс методик «Дослідження мотивації праці персоналу фермерських господарств»

Ліплянська О.В.Аналіз психологічних характеристик діяльності персоналу комерційних організацій сфери торгівлі

Нежинська О.О. Можливості формування ґендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів  в умовах післядипломної педагогічної освіти

Пінчук Н.І. Зміст і складові психологічної підготовки керівників та персоналу освітніх організацій до роботи з обдарованими дітьми в умовах післядипломної педагогічної освіти

Сняданко І.Г.Про деякі підходи до визначення змісту та умов формування психологічної готовності студентів технічних університетів до майбутньої професійно-управлінської діяльності

Собуцька Л.І. Основні компоненти реалізації професійної ролі

Шевченко А.М.Організаційна культура традиційних та інноваційних загальноосвітніх навчальних закладів: теоретичний аспект

 

ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Вакулюк О.І., Філь О.А.Конкурентоздатність управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності: теоретична модель, комплекс діагностичних методик, результати пілотного дослідження

Галаган Л.В.Психологічні аспекти конкурентного характеру підприємницької діяльності

Кононенко С.А. Термінологічний аспект теоретико-методологічних засад вивчення економічної свідомості

Креденцер О.В. Аналіз характеристик підприємницької поведінки менеджерів освітніх організацій

Ніконорова М.А.Аналіз ефективності впровадження технології психологічної підготовки персоналу великих торговельних організацій до профілактики організаційних конфліктів

 

 

 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Бондаревська І.О., Олійник А.О. Особливості професійної ідентичності студентів

ГончароваГ.О. Психологічні проблеми дистанційного навчання студентів вищих навчальних закладів

Горбань Г.О.Характеристика особистісного простору суб’єкта, який ухвалює рішення

Горбунова А.В. Психологічні особливості акцентуйованості як базового фактора адаптивності особистості в юнацькому віці в процесі її політичної соціалізації

Дроздов О.Ю. Ментальні карти як форма репрезентації просторових уявлень

Дроздова М.А.Особливості емоційного ставлення студентів до владних постатей

Емішянц О.Б.Психологічні особливості особистості підлітків, що вживають наркотичні  речовини

Крюкова О.В.Довіра до людей як складова соціального розвитку особистості

Лук’яненко Н.М. Класифікація мотивів подружжя до створення прийомної сім’ї

Москальова А.С., Саврасова-В’юн Т.О. Технологія розвиткугромадянської активності старшокласників

Скляренко О.М.Соціально-психологічні дослідження феномену ревнощів

Федосова Л.О.Нейропсихологічні особливості вищих психічних функцій у жінок з галюцинаторно-маячними розладами

 

 

ЧАСТИНА 34

 

ПСИХОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

ТА УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 

КарамушкаЛ.М., ТолковО.С. Психологічні особливості інноваційних змінв освітніх організаціях

Терещенко К.В. Аналіз етнопсихологічних типів менеджерів освітніх організацій в умовах організаційного розвитку

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Андрєєва І.А.Види сучасних організацій та організаційна поведінка персоналу

Берднікова О.О. Психологічна готовність персоналу бізнес-структур до роботи в проекті: рівень розвитку когнітивного компонента

Бондарчук О.І., Пінчук Н.І. Самоефективність керівника освітньої організації  як чинник його соціалізації в умовах соціальних трансформацій

Вознюк А.В.Основні підходи до вивчення сутності управлінської діяльності керівників освітніх організацій

Горбань Г.О. Деонтологічні аспекти психологічного забезпечення прийняття управлінських рішень

Калініна О.В.Теоретико-методологічні підходи до вивчення ставлення працівників до їх безпосередніх керівників

Карамушка Л.М., Канівець Т.М. Мотиваційний компонент психологічної готовності студентів вищих навчальних закладів до здійснення майбутньої професійної кар’єри: зміст, структура, рівень розвитку

Карамушка Л.М., Пастухова Т.І.Тренінг «Формування психологічної готовності майбутніх менеджерів  до професійно-ділового спілкування в організації»: структура, зміст, основні інтерактивні техніки

Карамушка Т.В. Професійна кар’єра особистості: сутність та чинники успішного здійснення

Коломієць О.П.Розвиток компонентів психологічної готовності менеджерів енергокомпаній до управління

Куриця Д.І.Тренінг «Психологічні основи профілактики та подолання професійного стресу в персоналу держадміністрацій»: аналіз ефективності

Ліплянська О.В. Психологічні чинники плинності персоналу комерційних організацій

МоскальоваА.С. Роль саморегуляції в подоланні професійних криз керівниками загальноосвітніх навчальних закладів

Станіславська М.В. Психологічне консультування як допомога особистості у виборі організаційної культури майбутнього місця роботи

Трофімов А.Ю. Мотиваційно-ціннісні характеристики персоналу як показник організаційної прихильності

Фелькель Т.Г. Роль аспірантури в розвитку лідерських якостей аспірантів

 

ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Карамушка Л.М., Філь О.А., Галаган Л.В.Семінар-тренінг «Психологія розвитку конкурентоздатності безробітних-майбутніх підприємців»

Карамушка Л.М., Черушева Г.Б., Креденцер О.В. Викладання економічної психології для студентів вищих навчальних закладів економічного профілю

Кононенко С.А. До питання вивчення психологічних особливостей економічної свідомості

Філь О.А., Корсакевич В.В.Теоретична модель та комплекс психологічних методик для дослідження розвитку конкурентоздатності викладацького персоналу ВНЗ приватної форми власності

Ходакевич О.Г. Аналіз основних чиннників формування ставлення студентів до грошей

Vynoslavska, O.V. Еthical-psychological problems of managing organizations in the economic crisis

 

 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Емішянц О.Б. Порівняльні психологічні характеристики підлітків у різних групах (що вживають наркотики, що вживали наркотики та які не вживали ніколи наркотики)

Кононенко А.О. Самопрезентація особистості крізь призму онтогенезу

Радченко К.В.Психологічні умови корекції традиційних ґендерних стереотипів у педагогічних працівників

Руда Г.В. Психологічні умови розвитку готовності практичного психолога до взаємодії з педагогічним колективом школи

Скляренко О.М., Шумарова А.Ю.Дослідження емоційно-оцінкового компонента Я-концепції в учнів з вадами розумового розвитку

Сторож О.В.Теоретико-методологічний аналіз типології творчої соціалізації особистості

Федосова Л.О. Психокорекційна робота з жінками, які страждають на галюцинаторно-маячні розлади

Федько О.О.Діагностика прагнення до професійного самовдосконалення студентів  економічного профілю

© 2002-2020 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ