Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Актуальні проблеми психології. – Том 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 37-38. Збірник наукових праць / За ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. - Алчевськ : ЛАДО, 2013. – 442 с.


У збірнику представлено роботи, що стосуються широкого кола проблем організаційної, економічної та соціальної психології.
Збірник розраховано на фахівців, для яких проблеми організаційної, економічної та соціальної психології становлять науковий і практичний інтерес.


ЧАСТИНА 37

 


ЗМІСТ

 

 

 

ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

 

 

Карамушка Л.М. Структура організаційної культури: основні напрямки дослідження

3

Бондарчук О.І. Самоефективність керівника освітньої організації як психологічна детермінанта розвитку організаційної культури

6

КарамушкаЛ.М., Шевченко А.М. Зміст і структура тренінгу «Психологічна підготовка педагогічних працівників до розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів»

10

КреденцерО.В.Теоретичний аналіз типологій організаційної культури

17

Мітічкіна О.О.Основні соціально-психологічні характеристики організаційної культури вищих навчальних закладів

21

Станіславська М.В. Аналіз основних потреб особистості при виборі організаційної культури як чинника майбутнього місця роботи

23

Терещенко К.В.Методи вивчення організаційної культури

28

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

 

 

Запорожець Т.О.Психологічна готовність фахівців з управління повітряним рухом як ключовий компонент у зменшенні впливу людського фактора на безпеку авіації

32

Карамушка Л.М., Радченко О.Б.Тренінг «Психологічні умови профілактики та подолання організаційних конфліктів у професійно-технічних навчальних закладах»: структура, зміст, основні інтерактивні техніки

36

Карамушка Л.М., Філь О.А., Корсакевич В.В.Психологічні проблеми конкуренції та конкурентоздатності викладацького персоналу ВНЗ приватної форми власності

41

Киращук Л.Д.Організаційно важливий вимір психологічної компетентності працівників у психології управління

52

Малімон Л.Я., Глова І.В.Психологічний аналіз значущості та задоволеності мотивів професійної діяльності державних службовців місцевих органів виконачої влади

56

Римаренко І.Б.Розвиток особистісного компонента психологічної готовності персоналу готельно-ресторанного комплексу до ділового спілкування

61

Самойленко Д.О.Відданість організації персоналу вугільних підприємств у сучасних соціально-економічних умовах

65

Сняданко І.І.Відмінності рівня самоефективності студентів різних спеціальностей бюджетної та комерційної форм навчання в технічному університеті

69

Тищенко Т.В.Психологічні детермінанти лояльного ставлення працівника до організації

74

Чернишова Є.Р., Бондарчук О.І. Психологічна підготовка науково-педагогічних працівників закладів післядипломної педагогічної освіти до професійної діяльності

79

ЧернявскаяИ.А.Профессиональная адаптация персонала в организации: сущность, этапы и принципы

83

Шулдик А.В.Професіоналізм керівників загальноосвітніх навчальних закладів: рівні та етапи розвитку

86

 

 

 

ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

 

Абдуллаєва І.Б.Аналіз самоефективності підприємців сфери торгівлі

91

Гончаренко Я.В.Основні характеристики клієнторієнтованості комерційної організації

95

Карамушка Л.М., Ходакевич О.Г.Тренінг «Психологічні особливості ставлення студентів до грошей»

99

Філь О.А.Теоретична модель розвитку конкурентоздатності організацій та комплекс психологічних методик «Аналіз розвитку конкурентоздатності організацій» (АРКО)

105

 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

 

 

Боднарук О.В.Теоретичне та емпіричне дослідження процесу формування системи базових психологічних понять у студентів вищих навчальних закладів

112

Бойко О.В.Індивідуальні особливості розуміння студентами усного й писемного іншомовного тексту

116

Боязитова И.В.,Боязитова Г.У., ЭркеноваМ.М. Управление развитием структур интегральной индивидуальности подростков с функциональными нарушениями здоровьясредствами медико-психолого-педагогического сопровождения

120

Брага Є.О. Міжпоколінна трансляція життєвих сценаріїв і образ батька

126

Вавілова А.С. Зв’язок акцентуацій характеру з невротичними проявами особистості в ситуації досягнення

132

Довгань Н.О. Зміст і складові психологічної готовності вихователів до роботи з обдарованими дітьми

136

Емішянц О.Б. Проблеми психологічного консультування

140

Загребельна О.О.Особливості вивчення креативності старших дошкільників з особливими потребами за фактором «оригінальність» за методикою Дж. Гілфорда та Є.П. Торренса

145

Івкін В.М.Психологічні особливості розвитку іншомовної соціокультурної компетентності слухачів у системі післядипломної освіти

149

Козирєва М.В.Дослідження рівня особистісної відповідальності з використанням проективної методики  «Близнюк здалеку» та методики РСК (рівень суб’єктивного контролю)

154

Колиниченко И.А.Различия в понимании идентичности студентов в ситуации оценки моральных дилемм

159

Легун О.М.Сенс життя та професійне самовизначення особистості

163

Лукасевич О.А.Суб’єктно-вчинковий вимір процесу досягнення особистісної зрілості

167

Мальнєва Н.О.Ознаки та критерії психологічного здоров’я особистості

171

Некіпєлова А.І. Психологічні особливості сприймання нетрадиційних видів реклами оптимістами та песимістами

175

Огороднійчук М.О.Дослідження архетипу Тіні проективною методикою «Людина під дощем»

180

Печерська Г.О.Спецкурс-тренінг як засіб корекції професійних ціннісних орієнтацій учителів у системі післядипломної педагогічної освіти

185

Приходько В.М.Вимірювання й оцінювання якості освіти у системі моніторингових досліджень освітньої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів як предмет психологічного пізнання

190

Риндер І.Д.Внутрішні діалоги ідентичності: досвід емпіричного дослідження

197

Савенкова І.І. Підвищення ефективності фізіотерапії шляхом диференціації часових характеристик  суб’єктів із соматичними порушеннями

202

Цимбал І.В.Особливості сприймання іншомовних наукових текстів у процесі фахової підготовки студентів технічних факультетів

207

 

ЧАСТИНА 38

 


ЗМІСТ

 

 

ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

 

 

Карамушка Л.М., Лагодзінська В.І., Івкін В.М., Ковальчук О.С.Роль організаційної культури в діяльності сучасних організацій: аналіз основних підходів

225

БаранюкН.І.Психологічні особливості організаційної культури в правоохоронних органах

229

Мітічкіна О.О.Рівень та чинники розвитку організаційної культури у студентів вищого навчального закладу

233

Філь О.А. Детермінанти організаційної культури сучасних організацій

237

Шевченко А.М. Аналіз ефективності тренінгу «Психологічні умови підготовки педагогічних працівників до розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів»

240

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

 

 

Андрєєва І.А.Роль стратегій в управлінні персоналом різних форм професійної діяльності

246

Берднікова О.О. Рівень та чинники розвитку загального показника психологічної готовності персоналу бізнес-структур до роботи в проекті

249

Блешмудт П.П.Емпіричне дослідження рівня та чинників розвитку особистісного компонента психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді

253

Грицук О.В.Проблема синдрому емоційного вигорання вчителів у працях українських дослідників

258

Ковровський Ю.Г.Чинники професійного вигорання персоналу Оперативно-рятувальної служби МНС України

262

Кот В.Г. Психологічні аспекти професійної самореалізації працівників рекламної сфери з урахуванням специфіки діяльності

265

ЛебедєваН.Г. Специфіка діяльності вищих технічних навчальних закладів та необхідність формування відданості персоналу

269

Радченко О.Б.Аналіз ефективності тренінгу «Психологічні умови профілактики та подолання організаційних конфліктів у професійно-технічних навчальних закладах»

273

Римаренко І.Б.Аналіз потреби персоналу готельно-ресторанного комплексу в психологічній підготовці до ділового спілкування

278

СвятохаН.А.Мотивація як складова управлінської діяльності керівника вищого навчального закладу

281

Скляренко О.М.Особливості психотренінгової роботи з формування життєтворчих здібностей у персоналу організацій екстремального профілю

284

Сняданко І.І.Вплив соціально-економічних чинників на рівень самоефективності студентів різних спеціальностей технічного університету

289

ФільО.А.Психологічна готовність керівників до забезпечення розвитку конкурентоздатності освітніх організацій в умовах змін: когнітивна складова

294

Хайрулін О.М. Проблема професійного вигорання в умовах професійної діяльності персоналу Державної прикордонної служби України: теорія і практика дослідження

300

Хребина С.В.Концепция развития организационнойпсихологии в образовании

306

Чернявская И.А.Факторы, методы и программы профессиональной адаптации персонала в транснациональных корпорациях

310

Чудакова В.П.Моделі й технологія формування психологічної готовності персоналу освітніх організацій до інноваційної діяльності як чинника конкурентоздатності особистості в швидкозмінних умовах

314

Шевченко В.Є.Сучасні проблеми забезпечення професійного здоров’я та психологічної готовності до діяльності персоналу підрозділів сил спеціальних операцій

327

 

ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

 

АбдуллаєваІ.Б.Сімейні чинники формування самоефективності підприємців сфери торгівлі

332

Гончаренко Я.В.Основні чинники орієнтації на клієнта в персоналу комерційних організацій

336

Ходакевич О.Г.Ефективність тренінгу «Психологічні особливості ставлення студентської молоді до грошей»

340

 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

 

 

Афанасенко А.А.Деякі соціально-психологічних особливості професійного становлення студентів-аграріїв

344

Бондарчук О.І. Соціально-психологічні механізми особистісного розвитку дорослої людини

347

Брага Є.О. Соціально-історичний аспект трансформації інституту батьківства

352

Вепро К.Ю.Особливості емоційного ставлення матері до дитини

357

Додонова О.А.Вплив соціально-психологічних чинників на мотивацію студентів до занять фізичною культурою

361

Емішянц О.Б.Вплив рольових очікувань на задоволеність шлюбом

364

Єргакова Ю.Г.  Дезадаптивна поведінка підлітків в умовах інтернатних навчальних закладів

368

Івкін В.М. Моделювання комунікативних ситуацій як фактор інтенсифікації навчання іншомовного спілкування в системі післядипломної освіти

371

Камінська О.В.Психологічні засоби профілактики та корекції Інтернет-залежності

375

Карамушка В.І.Про критерії сформованості екологічної компетентності особистості

379

Качарьян В.С.Психологические особенности формирования жизненных стратегий специалистов по иностранному языку

382

Кононенко С.А.Теорії світогляду як психологічного конструкту: порівняльний аналіз та перспективи практичного використання в організаціях

385

КраснянскаяТ.М., Тылец В.Г.Компетентностный ресурс психологической безопасности субъектов медиативного урегулирования конфликта

392

МашиністовО.В.Дослідження впливу акцентуацій характеруна схильність до девіантної поведінкив підлітковому віці

396

Панченко С.М.Оптимізація самоздійснення дорослих засобами коучингу

400

Пастух Л.В. Основні підходи до проблеми сензитивності особистості практичних психологів закладів освіти

405

ПечерськаГ.О. Теоретична модель діагностики та корекції професійних ціннісних орієнтацій учителів

409

СавенковаІ.І. Система корекційних заходів медико-психологічної реабілітації хворих на психосоматичні захворювання

414

УкраїнськийЯ.І., Риндер І.Д.Внутрішні діалоги ідентичності між «я» та «не-я»

418

ЧайкінаС.В.Особистісні особливості дітей з різним рівнем самооцінки

423

Чигирин Т.О.Мотиваційні чинники самопрезентації особистості студентів-психологів

426

 

© 2002-2020 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ