Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Актуальні проблеми психології. – Том 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 35-36. Збірник наукових праць / За ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Вид-во «А.С.К.», 2013. – 360 с.


У збірнику представлено роботи, що стосуються широкого кола проблем організаційної, економічної та соціальної психології.
Збірник розраховано на фахівців, для яких проблеми організаційної, економічної та соціальної психології становлять науковий і практичний інтерес.


ЧАСТИНА 35

 


ЗМІСТ

 

 

ПСИХОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

ТА УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 

 

Карамушка Л.М., Терещенко К.В.Психологічні особливості впровадження тренінгу «Етнопсихологічні чинники організаційного розвитку освітніх організацій»

 

ФільО.А.Розвиток конкурентоздатності освітніх організацій у контексті організаційного розвитку

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

 

 

Блешмудт П.П.Психологічні особливості реалізації тренінгу «Психологія підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді»

 

Бондарчук О.І.Особливості особистісної саморегуляції керівників загальноосвітніх навчальних закладів

 

Горбань Г.О. Особливості проектування управлінських рішень як професійної дії

 

Грицук О.В.Основні принципи та підходи в дослідженні синдрому емоційного вигорання у зарубіжній психології

 

Дектярьова Т.В.Психологія безпеки: теорія питання

 

Задорожна О. М. Аналіз критеріїв ефективності управління взаємодією загальноосвітнього та вищого навчальних закладів

 

Іщук О.В.Тренінг впливу організаційної культури вищих навчальних закладів на становлення професійної ідентичності студентів

 

Карамушка Л.М., Вознюк А.В.Особливості традиційного та інноваційного підходів до управління педагогічними працівниками в освітніх організаціях

 

Карамушка Л.М., КанівецьТ.М.Тренінг «Формування психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри»: структура, зміст, основні інтерактивні техніки

 

Карамушка Л.М., Фелькель Т.Г.Тренінг «Психологічні умови розвитку лідерських якостей у майбутніх науково-педагогічних працівників»

 

Корсакевич В.В. Зміст та структура експериментальної моделірозвитку конкурентоздатностівикладацькогоперсоналувищого навчального закладу приватної форми власності

 

Ліплянська О.В. Зміст,структура та ефективність тренінгу «Запобігання плинності персоналу в комерційних організаціях»

 

Охотницька К.Ю. Розуміння персоналом державної служби зайнятості сутності відданості організації та основних умов її формування

 

Пастухова Т.І.Аналіз ефективності тренінгу «Формування психологічної готовності майбутніх менеджерів до професійно-ділового спілкування в організації»                                

 

Карамушка Л.М.,Радченко О.Б.Особливості вияву організаційних конфліктів у професійно-технічних навчальних закладах

 

Самойленко Д.О. Двопроцесна модель відданості організації

 

Тищенко Т.В.Взаємоз’вязок мотивації досягнення успіху та лояльності залежно від оптимізму особистості

 

ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

 

Галаган Л.В.Психологічні проблеми та профіль розвитку конкурентоздатності безробітних-майбутніх підприємців

 

Карамушка Л.М.Оцінка аспірантами ролі підприємницької поведінки в їх економічній соціалізації

 

Карамушка Л.М., ГнускінаГ.В. Психологічні особливості підприємницької діяльності: оцінка підприємцями змісту, основних мотивів, позитивних та негативних сторін підприємницької діяльності

 

Карамушка Л.М., Ходакевич О.Г.Оцінкастудентами ролі грошей у їх життєдіяльності

 

Рудюк О.В.Аспекти структурно-психологічного аналізу професійних криз у безробітних

 

 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

 

 

БондаренкоТ.В. Закономірності розвитку ідентичності серед кревних та прийомних дітей

 

ГончаренкоН.В.Категорія здоров’я як предмет психологічного дослідження

 

КарамушкаВ.І. Структура і формування екологічних компетентностей особистості

 

КудусоваЭ.Н.Формирование вариативности мышления студентовв процессе изучения психологии

 

ПравдивецьН.О.Програма  розвитку професійної ідентичності в жінок-військовослужбовців у процесі виховної роботи з ними за місцем служби

 

РябчичЯ.Є.Аналіз підходів, методів та технік діагностико-корекційної роботи з кризовими суїцидонебезпечними станами особистості

 

Францев А.Н., МихайловВ.В. Коннотативная причастность как инструмент формирования группового мнения

 

Харченко Д.М.Комплексний підхід у дослідженні психосоматичних розладів

 

ШевяковаН.Л.Індивідуально-особистісні детермінанти емоційно-вольової регуляції в перехідний період розвитку особистості відпідліткового до юнацького віку

 

ЩербинаЛ.Ф.Дослідження метатеоретичного рівня знання психотерапевта

 

ЩіпановськаО.Р.Теоретичний аналіз основних підходів до визначення асертивності й асертивної поведінки в зарубіжній та вітчизняній психології

 

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

 

Карамушка Л.М., Філь О.А., Креденцер О.В., Терещенко К.В.,  Івкін В.М., Ковальчук О.С., Лагодзінська В.І., Kożusznik, B., Turska, E.,Polak, J.ІIIПольсько-український семінар «Інноваційні напрямки розвитку психології праці та організаційної психології в Польщі та Україні» (4 вересня 2012 року, м. Катовіце, Польща)

 

Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Філь О.А.Участь членів Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці у Міжнародній конференції з економічної психології (5-8 вересня 2012 року, м. Вроцлав, Польща)

 

 

 

ЧАСТИНА 36

 


ЗМІСТ

 

 

ПСИХОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

ТА УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 

 

Креденцер О.В.Особливості підприємницької поведінки персоналу освітніх організацій та її взаємозв’язок з організаційним розвитком

 

ТерещенкоК.В.Відкритість персоналу як соціально-психологічний чинник організаційного розвитку освітніх організацій 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

 

 

БлешмудтП.П. Результати експериментального впровадження тренінгу «Психологія підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді»

 

Бугайова Н.М. Особливості виникнення синдрому професійного вигоряння при взаємодії в системі «людина-людина»

 

ВознюкА.В. Ступінь значущості управління педагогічними працівниками для керівників освітніх організацій у процесі здійснення управлінської діяльності (результати пошукового етапу дослідження)

 

Гончаренко Я.В. Зміст та структура системи управління відносинами з клієнтами в комерційній організації

 

ГорбаньГ.О.Розв’язання задач і проблем у контексті управлінської діяльності

 

Запорожець Т.О. Пcихологічна підготовка як імпліцитна складова системи підвищення кваліфікації фахівців  з управління повітряним рухом

 

Канівець Т.М.Вивчення ефективності тренінгу «Формування психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри»

 

Карамушка Т.В.Роль кар’єрних орієнтацій у здійсненні професійної кар’єри особистості

 

Корсакевич В.В.Емпіричне дослідження підструктури досвіду конкурентоздатності викладацького персоналу вищого навчального закладу приватної форми власності:рівні розвитку спрямованості, соціально-психологічних установок, сумлінності, маніпулятивного ставлення, парціальної спрямованості

 

Лебедєва Н.Г.Основні підходи  до вивчення відданості організації

 

ЛіплянськаО.В.Особливості вияву плинності персоналу в комерційних організаціях, рівня організаційного розвитку та їх взаємозв’язку

 

Малімон Л.Я.Психологічний аналіз взаємозв’язку особистісних якостей та функціональних умінь у структурі управлінської компетентності керівників місцевих органів виконавчої влади

 

ОхотницькаК.Ю.Теоретичний аналіз основних підходів до визначення психолого-організаційних чинників формування відданості організації в персоналу державної служби зайнятості

 

Радченко О.Б.Суб’єктивнічинники організаційних конфліктів у професійно-технічних навчальних закладах

 

Римаренко І.Б.Особливості розвитку мотиваційного компонента психологічної готовності персоналу готельно-ресторанного комплексу до ділового спілкування

 

Тищенко Т.В. Роль керівної ланки у формуванні лояльності персоналу організації

 

Фелькель Т.Г.Ефективність тренінгу «Психологічні умови розвитку лідерських якостей у майбутніх науково-педагогічних працівників»

 

Чернявська І.А.Психологічні особливості професійної адаптації персоналу транснаціональних корпорацій

 

 

ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

 

Гнускіна Г.В.Аналіз проблемних ситуацій підприємницької діяльності, які обумовлюють виникнення негативних емоцій та станів

 

Карамушка Л.М. Розуміння аспірантами сутності економічної соціалізації особистості

 

Карамушка Л.М., Філь О.А.Тренінг «Психологія розвитку конкурентоздатності персоналу держадміністрацій»: дизайн та ефективність упровадження в процес перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців

 

ФільО.А.Методологічна основа, структура та зміст теоретичної моделі розвитку конкурентоздатності сучасних організацій

 

Ходакевич О.Г. Чинники використання студентами різних видів діяльності для заробляння грошей

 

ЩіпановськаО.Р.Теоретичні підходи до вивчення суб’єктивного економічного благополуччя

 

 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

 

 

Бондаревська І.О., Петренко М.Ю.Ціннісний зміст ґендерної ідентичності чоловіків, які використовують косметичні засоби

 

ГураТ.В. Психолого-педагогічна підготовка студентів технічних університетів

 

ІнжиєвськаЛ.А.Арт-технологіїв особистісно-професійному розвитку майбутніх психологів, які здобувають другу вищу освіту

 

Кудусова Э.Н. Развитие вариативности мышления студентов гуманитарных и технических специальностей

 

МоскальоваА.С., Анісімова О.О.Вивчення психологічної культури педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів: теоретичний аналіз

 

Харченко Д.М., Чистовська Ю.Ю. Психосоматичні розлади в осіб різної статі

 

Щербина Л.Ф.Емпіричні кореляти ефективності технології розвитку метатеоретичного мислення психотерапевта

 

 

НАУКОВІ ПОДІЇ

 

 

Карамушка Л.М., Філь О.А., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Івкін В.М., Ковальчук О.С., Лагодзінська В.І., Лебедєва Н.Г., Самойленко Д.О., Коток А.О., Джурелюк О.Т., Єфимова І.В. VIII Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Психологія організаційного розвитку сучасних організацій у сфері освіти, промисловості та бізнесу» (4 жовтня 2012 року, м. Алчевськ, Україна)

 

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

 

Карамушка Л.М., Філь О.А., Креденцер О.В., Терещенко К.В.IIIМіжнародна науково-практична конференція «Перспективи і можливості психології, бізнесу і соціальної роботи в сучасній Європі» (24–25 травня 2012 р., Рига, Латвія)

 

 

© 2002-2020 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ