Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Актуальні проблеми психології. – Том 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 40. Збірник наукових праць / За ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. - Алчевськ : ЛАДО, 2014. – 206 с.


У збірнику представлено роботи, що стосуються широкого кола проблем організаційної, економічної та соціальної психології.
Збірник розраховано на фахівців, для яких проблеми організаційної, економічної та соціальної психології становлять науковий і практичний інтерес.


ЗМІСТ № 40

 

ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

 

 

Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Ковальчук О.С., Пенцак К.А. Дизайн дослідження психологічних детермінант розвитку організаційної культури освітніх організацій

3

Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Лагодзінська В.І., Івкін В.М., Шевченко А.М. Комплекс методик для вивчення особливостей та детермінант розвитку організаційної культури освітніх організацій

9

Карамушка Л.М., Шевченко А.М. «Прогресивні» та «консервативні» типи організаційної культури: порівняльний аналіз організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів традиційного та інноваційного типів

15

Терещенко К.В. Соціально-психологічні детермінанти толерантності персоналу організацій                  у контексті розвитку організаційної культури

20

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

 

 

Андрєєва І.А. Психологічні складові якісного управління персоналом у сучасних соціально-економічних умовах

25

Вознюк А.В. Психологічний аналіз рівня розвитку операційно-діяльнісного компонента психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками

28

Дзюба Т.М. Професійне здоров’я особистості: аналіз основних дефініцій

33

Капацина А.О. Застосування коучингу для розвитку професійних компетенцій фахівців

37

Карамушка Л.М., Толков О.С. Методики для вивчення психологічних особливостей інноваційних змін в освітніх організаціях

41

Ковровський Ю.Г. Психологічні наслідки професійної діяльності персоналу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України

46

Коломієць О.П. Структура та зміст психологічної готовності менеджерів енергокомпаній                    до управління

50

Кононенко С.А. Світогляд як основа конгруентного менеджменту

55

Кутас М.С. Розвиток професійно значущих якостей майбутнього фахівця з управління проектами засобом соціально-психологічного тренінгу

60

Мельніченко О.І. Психологічний бар’єр у сприйнятті нововведень

65

Москальова А.С. Характеристика особистісної саморегуляції керівників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах професійної кризи: психологічний аспект

69

Петрова Л.Г. Особливості професійної та психологічної компетентності менеджера з персоналу

74

Пілецька Л.С. Психологічна сутність професійної мобільності особистості

Сняданко І.І. Діагностика рівня навчально-професійної самоефективності студентів

78

82

                                                                                                                           

ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

 

Арзуманян К.К. Результати анкетування сприйняття конфліктів менеджерами торговельних підприємств

89

Карамушка Л.М. Вплив організаційно-професійних та соціально-демографічних чинників                    на оцінку аспірантами ролі економічної культури в їх професійній діяльності

93

Карамушка Л.М., Ніконорова М.А. Організаційні конфлікти в супермаркетах: сутність, основні види та  причини виникнення

99

Кушніренко К.О. Психологічні особливості професійної діяльності фахівців банківської справи

102

Овчар О.В. Методичні засади дослідження соціально-психологічних особливостей стилю споживання матеріальних благ особами з низьким економічним статусом

106

 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

 

 

Бондаревська І.О., Монська А.О. Емоційні чинники задоволеності шлюбом у чоловіків і жінок

111

Дроздова Ю.В. Принципи вибору класифікації та обґрунтування психодіагностичних методів дослідження самовизначення особистості

115

Загной Т.В. Підвищення ефективності навчально-професійної діяльності студентів-спортсменів: диференційований підхід

119

Карамушка В.І. Діагностика екологічних компетентностей особистості

125

Карамушка Т.В. Комплекс методик для дослідження соціально-психологічних чинників формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар’єри

129

Losievska, О.G. Psychological features of the communication of the future specialists in the humanities

136

Мусаелян О.М. Аутоагресивна поведінка особистості: основні концептуальні підходи

140

Нежинська О.О. Вплив ґендерних стереотипів батьків на особистісний розвиток підлітка

143

Орлова Д.В. Ядро емоційного інтелекту в контексті прикладного значення

147

Палько Т.В. Психологічні проблеми розвитку рефлексії вчителів у процесі професійної діяльності

153

Полякова В.І. Соціально-психологічні проблеми розвитку ґендерної толерантності педагогічних працівників

156

Проскурка Н.М. Особливості мотивації особистісного розвитку майбутніх фахівців  з інформаційних технологій

160

Просяннікова Т.Ф. Психологічний аналіз соціальної підтримки в підлітків-девіантів із різним  ступенем соціальної адаптації

165

Рак О.Ю. Інтелектуально-конфліктний мотив уваги як психологічне явище вищого рівня комунікативного спілкування у процесі соціалізації

170

Семиченко В.А., Кудусова Е.Н. Особливості розвитку варіативності мислення студентів технічних спеціальностей у процесі вивчення курсу «Психологія»

174

Сердюк Л.З. Розвивальний потенціал інтегрованого освітнього середовища в самореалізації студентів

179

Сорока І.А. Рівні розвиненості конфліктологічної компетентності викладачів ВНЗ

183

Тимошенко О.В. Сутність і складові ґендерних стереотипів викладачів вищої школи

187

ШатилоЮ.П. Комунікативні навички ведення переговорів як важливий компонент формування професійно-комунікативної компетентності студентів-міжнародників

191

 

 

 

 

 

 

© 2002-2020 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ