Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Актуальні проблеми психології. – Том 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 39. Збірник наукових праць / За ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. - Алчевськ : ЛАДО, 2013. – 206 с.


У збірнику представлено роботи, що стосуються широкого кола проблем організаційної, економічної та соціальної психології.
Збірник розраховано на фахівців, для яких проблеми організаційної, економічної та соціальної психології становлять науковий і практичний інтерес.


 

 

 

 

ЗМІСТ № 39

 

 

ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

 

 

Баранюк Н.І. Роль організаційної культури в контексті розвитку організації

3

 

Бондарчук О.І. Ґендерні особливості самоефективності керівників освітніх організацій у контексті розвитку організаційної культури

7

 

Креденцер О.В. Підприємницький тип організаційної культури

11

 

Терещенко К.В. Толерантність як чинник розвитку організаційної культури закладів освіти

16

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

 

 

 

Андрєєва І.А. Роль цільового комплексного підходу в підготовці керівників  до якісного управління персоналом

19

 

Вознюк А.В. Психологічний аналіз когнітивного компонента психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками

23

 

Карамушка Л.М., Охотницька К.Ю. Вплив чинників мезорівня на формування та розвиток відданості організації в персоналу державної служби зайнятості 

30

 

Карамушка Л.М., Фелькель Т.Г. Сутність та роль лідерства в організації: аналіз основних підходів

35

 

Москальова А.С. Аналіз рівнів переживань професійних труднощів керівниками освітніх організацій в умовах трансформації освіти

40

 

Нежинська О.О. Методика дослідження психологічної готовності керівника освітньої організації до формування ґендерної компетентності

44

 

Овдієнко І.М. Особливості використання інтерактивних технік навчання в процесі підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до взаємодії зі шкільною психологічною службою

49

 

Павлова В.С. Теоретичний аналіз типологій перфекціонізму

53

 

Петрова Л.Г. Теоретичний огляд проблеми задоволеності професійною діяльністю

57

 

Сняданко І.І. Навчальна самоефективність як одна з умов ефективної підготовки студентів технічного університету до майбутньої професійної діяльності

61

 

Ткалич М.Г. Діагностика психологічної статі особистості: рестандартизація тестових норм та визначення типів андрогінності

67

 

Федотова Т.В. Взаємозв’язок міжособистісних взаємин та соціально-психологічного клімату в студентській групі

72

 

 

ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

 

 

Абдуллаєва І.Б. Розвиток самоефективності підприємців сфери торгівлі

77

 

Карамушка Л.М. Оцінка аспірантами змісту та ролі економічної культури

81

 

 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

 

 

 

Александров Д.О. Дослідження психологічних детермінант комунікативного компонента діяльності працівника ОВС

87

 

Базиленко А.К. Особливості мотивації соціальної активності студентської молоді

91

 

Бондаревська І.О., Коблик І.В. Комплекс методик для дослідження взаємозв’язку між типом ґендерної ідентичності й орієнтацією на професійну й сімейну самореалізацію у жінок-практичних психологів

95

 

Дріга Т.Г. Асертивність як чинник оптимізації соціально-психологічної адаптації студентської молоді

100

 

Іванік О.Л. Волонтерство: дефінітивний аналіз

105

 

Кацович Я.Ю. Інгруповий фаворитизм як соціально-психологічний феномен міжгрупової взаємодії: структура, механізми та функції

108

 

КорольЛ.Д. Умови та фактори формування міжнаціональної толерантності в молоді

112

 

Котлярова А.В. Інтелектуальний розвиток як внутрішня умова професійного розвитку майбутнього психолога

117

 

Лемещенко О.Р. Фактори формування готовності старшокласників до відповідального батьківства

122

 

Лосієвська О.Г. Вплив комп’ютерного спілкування на розвиток комунікативних компетенцій професіоналізму майбутніх фахівців гуманітарного профілю

125

 

Лукасевич О.А. Розвиток ситуативного компонента особистісної зрілості студентської молоді

130

 

Маляр О.І. Психологічні умови розвитку довільності емоційної регуляції у дітей молодшого шкільного віку

134

 

Мечетний А.Ю. Концептуальні підходи до розуміння проблеми формування копінг-стратегій у професійній діяльності

 

139

 

Пастух Л.В. Cензитивність як професійно важлива якість практичних психологів закладів освіти

143

 

Скок А.Г. Толерантність як чинник психологічної готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до попередження конфліктів у професійній діяльності

148

 

Старинська  Н.В. Аналіз властивостей самоактуалізованої особистості майбутніх психологів залежно від форми фінансування навчання                

153

 

Токарева Н.М.Розвивальний потенціал конструктивних моделей спілкування в підлітковому віці

157

 

Харченко Д.М. Вплив психічних станів на розвиток  психосоматичних розладів

161

 

Чуйко Г.В., Канівець Т.М. Психологічні особливості моральності першокурсників

165

 

       

 

© 2002-2020 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ