Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Актуальні проблеми психології. Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2014. – Вип. 41. – 216 с.


У збірнику представлено роботи, що стосуються широкого кола проблем організаційної, економічної та соціальної психології.
Збірник розраховано на фахівців, для яких проблеми організаційної, економічної та соціальної психології становлять науковий і практичний інтерес.


ЗМІСТ № 41

 

 

ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

 

Карамушка Л.М. Організаційна культура освітніх організацій: зв’язок  між  рівнем розвитку та «зовнішніми» характеристиками організації

Бондарчук О.І. Особливості організаційної культури освітніх організацій залежно від самоефективності керівників

Завацька Н.Є. Інтегративний підхід до психологічних чинників формування організаційної культури учнівської молоді в освітньо-виховному середовищі навчального закладу

Івкін В.М. Ставлення персоналу освітніх організацій до змін та проблема розвитку типів організаційної культури

Ковальчук  О.С. Теоретичний аналіз феномену «культура освіти»

Креденцер О.В. Вплив організаційних чинників на рівень розвитку типів організаційної культури закладів освіти

Лагодзінська В.І. Креативний потенціал освітніх організацій: взаємозв’язок із типами організаційної культури

Пенцак К.А. Аналіз конкурентоздатності освітніх організацій у контексті розвитку їх організаційної культури

Станіславська М.В. Поетапна модель процесу індивідуального психологічного консультування особистості як суб’єкта вибору організаційної культури майбутнього місця роботи

Терещенко К.В.   Особливості взаємозв’язку основних компонентів толерантності педагогічних працівників із рівнем організаційної культури закладів освіти  

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Арзуманян К.К. Генезис поглядів на психологічну готовність менеджерів до розв’язання конфліктів

Березовська Л.І. Професійне вигоряння як форма професійної деформації працівників організацій

Бондарчук О.І., Казакова С.В. Проблеми психологічної готовності керівників професійно-технічних навчальних закладів до маркетингу освітніх послуг

Брюховецька О.В. Психологічні особливості управління загальноосвітніми навчальними закладами

Вознюк А.В. Результати формування психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками в системі післядипломної педагогічної освіти

Заболотна В.О. Етико-психологічні інструменти розвитку особистості в професійній діяльності

Задворный В.С. Анализ основных факторов эффективности командообразующих тренингов

Карамушка Л.М., Фелькель Т.Г., Михайленко В.О. Зміст, рівень та чинники розвитку «базових» лідерських якостей у майбутніх науково-педагогічних працівників

Ковровський Ю.Г. Рівень професійного вигорання в персоналу оперативно-рятувальної служби МНС України

Охотницька К.Ю. Дизайн тренінгу «Психологічні умови формування відданості організації у персоналу Державної служби зайнятості»

Сняданко І.І. Модель психологічного консультування студентів технічних університетів у контексті їх підготовки до майбутньої професійно-управлінської діяльності

Ткалич М.Г. Гендерна дискримінація в сучасних українських організаціях: результати емпіричного дослідження

 

ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Гнускіна Г.В. Професійне вигорання у підприємців: зв’язок між рівнем вираженості та чинниками мезорівня

Захаріяш Л.П. Вплив образу-типажу підприємця на реалізацію ділової активності молоді

 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Бутко В.В. Значення формування кривдником відчуття провиниужертви домашньогонасильства

ZaporozhetsT.O. Emotional intelligence, situation awareness and situational psychological readiness in air traffic controllers

Кушніренко К.О.Порівняльний аналіз та особливості професіографії  в  системі «людина-техніка» та «людина-людина»

Лазос Г.П. Особливості надання психологічної допомоги внутрішнім переселенцям з Криму

Левус Н.І. Прояви етноідентичності у ставленні до представників власної та інших етнічних групп

Мельник А.І. Структура психологічної готовності вчителя до роботи з гіперактивними молодшими школярами

Палько Т.В. Психологічна програма розвитку рефлексії вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти

Сингаївська І.В. Аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення проблеми професійної успішності особистості

Смотрицкий А.В. Досугово-танцевальные практики как средство социально-психологической адаптации мигрантов

Тоба М.В.Соціально-психологічні особливості резидуальних норм освітнього простору сучасних ВНЗ

Фролов А.П. Типологія користувачів соціальної мережі «Facebook» за характером активності та колом спілкування

Цимбал І.В. Індивідуалізація в навчанні студентів технічних спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами

Щіпановська О.Р. Аналіз основних підходів до учіння як важливого чинника професійного та особистісного розвитку майбутніх фахівців

Янкевич С.М. Програма розвитку компонентів готовності майбутніх фахівців освітньої галузі до роботи із соціально дезадаптованими підлітками

 


pdf file

© 2002-2020 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ