Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Актуальні проблеми психології. Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2015. – Вип. 42. – с. 204


У збірнику представлено роботи, що стосуються широкого кола проблем організаційної, економічної та соціальної психології.
Збірник розраховано на фахівців, для яких проблеми організаційної, економічної та соціальної психології становлять науковий і практичний інтерес.


ЗМІСТ

 

 

 

 

ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

 

Карамушка Л.М., Шевченко А.М., Терещенко К.В.Організаційна культура освітніх організацій: сутність, структура, функції, типи …………………………………………

 

3

Баранюк Н.І.Психологічні особливості розвитку організаційної культури в правоохоронних органах в умовах кризового суспільства ……………………………

 

13

Борозенцева Т.В., Завацька Н.Є., Жигаренко І.Є.Емпіричне вивчення соціально-психологічних особливостей корпоративної культури громадських організацій в умовах трансформаційних змін сучасного соціуму……………………………………

 

 

19

Пілецька Л.С.Соціально-психологічний аналіз організаційної культури вищих навчальних закладів …………………………………………………………………….

 

24

Спіцина Л.В., Лукомська Ю.О.Тип організаційної культури як чинник інноваційної готовності персоналу освітнього закладу ………………………………………………

 

29

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Березовська Л.І. Дослідження ризику у майбутніх менеджерівтатехнологів легкої промисловості ……………………………………………………………………………

 

37

Вознюк А.В. Модель психологічної підготовки керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах …………………………………………

 

44

Заболотна В.О.Взаємозв’язок компетенцій керівників з різними стилями управління в сучасному організаційному лідерстві …………………………………………………

 

48

Мейтарчан С.Ю., Проскура Ю.В.Розробка опитувальника оцінки ефективності мотивування менеджером персоналу організації …………………………………………

 

54

Павлін Д.О. Розвиток спонтанності як засіб формування команди …………………

61

Приймук О.О. Наукові підходи до вивчення професійно важливих якостей у професіогенезі особистості ………………………………………………………………

 

67

Ремпель Ж.Р. Соціально-психологічні особливості управлінського спілкування керівника недержавної організації у процесі командоутворення ………………………

 

73

Ткалич М.Г. Стать співробітників як чинник ґендерної взаємодії персоналу організацій ….

80

Чернега Н.С. Основні етапи розвитку наукових положень щодо змісту формування іміджу організації …………………………………………………………………………

 

87

Шандрук С.К. Освітня модель професійного становлення особистості практичного                 психолога …………………………………………………………………………………

 

92

Шевяков О.В., Тарасенко А.І. Профілактика та корекція негативних функціональних станів операторів-металургів ………………………………………………………………

 

98

ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Коновалова О.В. Теоретичний аналіз підходів до формування мотиваційної готовності в професіогенезі фахівців торговельної сфери……………………………………………

 

103

Кононець М.О. Психологія професійної моральності підприємця як напрям психологічних досліджень ………………………………………………………………

 

109

Креденцер О.В. Дослідження особливостей розвитку підприємницької активності персоналу освітніх організацій ……………………………………………………………

 

114

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Вавілова А.С. Особливості невротичних проявів перфекціонізму в ситуації досягнення

123

Дмитріюк Н.С. Науково-практичний аспект проблеми депривованої особистості …

128

Єрмаш Н.М. Соціально-психологічна характеристика працівників органів державної влади ….

133

Завацький Ю.А. Технології забезпечення професійної допомоги в підвищенні суб’єктивного благополуччя подружжя …………………………………………………

 

137

Зоріна В.І. Емпіричне дослідження ідеального образу дорослого як чинника особистісного розвитку підлітка …………………………………………………………

 

142

Кізіма В.В. Організація дослідження соціально-психологічних способів опанування самотності жителями мегаполіса …………………………………………………………

 

148

Клибанівська Т.М. Динаміка адаптації студентів вищих навчальних закладів до навчання в університеті від першого до випускних курсів ………………………………

 

154

Кравченко К.В. Соціально-психологічні особливості ставлення батьків до дитини як чинник успішності їх взаємодії …………………………………………………………

 

159

Поворозник К.О. Особливості психологічного супроводу процесу розвитку часової перспективи у студентської молоді в контексті екзистенційного підходу ……………

 

163

Сербін Ю.В. Соціально-психологічні особливості адаптаційного процесу студентів до умов вищої школи …………………………………………………………………………

 

168

Сердюк О.А. Психологічні особливості запам’ятовування  людиною прихованої реклами …….

172

Тоба М.В. Характеристика ґендерного аспекту нормативної поведінки ………………

178

Чорна Л.Г. Рольова взаємодія членів малої групи: питання методик і проблема методів дослідження ………………………………………………………………………

 

182

Шевченко Н.Ф. Співвідношення феноменів «смислоутворення» та «інтерпретація» у ціннісно-смисловому просторі ……………………………………………………………

 

188

НАУКОВІ ПОДІЇ

 

Карамушка Л.М., Співак  В.І.,  Дуткевич Т.В., Креденцер О.В., Куриця Д.І.,  Ковальчук О.С., Лагодзінська В.І., Сич В.М., Терещенко К.В., Толков О.С., Івкін В.М., Грубі Т.В. ІІ Всеукраїнський конгрес з організаційної та економічної психології «Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні» (28–30 травня 2015 р., м. Кам’янець-Подільський) ………………………………………

 

 

 

 

195

 

© 2002-2020 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ