Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Карамушка Л. М., Філь О. А. Формування конкурентоздатної управлінської команди (на матеріалі діяльності освітніх організацій)


Монографія. – К.: Фірма «ІНКОС», 2007. – 268 с., іл.

Це видання є першою в Україні монографією з проблеми формування конкурентоздатної управлінської команди як інноваційного напрямку організаційної психології.


У першому розділі (інформаційно-смисловому) розкрито сутність менеджменту команд, визначено основні критерії відмінності команди від робочої групи. Особливу увагу приділено аналізу феноменів «команда», «управлінська команда», «конкурентоздатна управлінська команда», «психологічна готовність персоналу організацій до роботи в конкурентоздатній управлінській команді».

У другому розділі (діагностичному) наведено результати емпіричного дослідження, спрямованого на вивчення особливостей формування конкурентоздатної управлінської команди. Викладено загальну стратегію емпіричного дослідження, розкрито систему методичних прийомів та діагностичних методик. Проаналізовано рівні розвитку когнітивного, мотиваційного, операційного та особистісного компонентів психологічної готовності персоналізації організацій до роботи в конкурентоздатній управлінській команді. Особливу увагу приділено аналізові взаємозв'язку між орієнтацією на стиль діяльності «команда», основні функціонально-рольові позиції в команді та характеристиками конкурентоздатності персоналу організацій.

У третьому розділі (корекційно-розвивальному) представлено систему тренінгових програм («Тренінг позитивної мотивації до роботи в управлінській команді»; «Тренінг навичок виконання основних ролей та партнерської взаємодії в управлінській команді»; «Тренінг розвитку конкурентоздатності управлінської команди») для підготовки персоналу організацій до роботи в конкурентоздатній управлінській команді.

Монографія призначена науковцям, викладачам вищої школи, менеджерам та персоналу організацій, організаційним психологам, студентам вищих навчальних закладів та слухачам інститутів післядипломної освіти, а також усім, хто цікавиться сучасним станом розробки проблеми формування команди (team building).

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОЇУПРАВЛІНСЬКОЇ КОМАНДИ 

1.1. Формування команди як інноваційний підхід в управлінні організаціями та в організаційній психології

1.2.Сутність конкурентоздатної управлінської команди

1.3. Психологічні особливості конкурентоздатної управлінської команди освітньої організації

1.4. Психологічна готовність персоналу організації як провідний чинник формування конкурентоздатної управлінської команди

Висновки до розділу 1

 

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМАНДИ

2.1.Методика та організація емпіричного етапу дослідження

2.2. Рівень розвитку психологічної готовності персоналу організацій до роботи в конкурентоздатній управлінській команді

        2.2.1. Рівень розвитку когнітивного компонента психологічної готовності персоналу організацій до роботи в конкурентоздатній управлінській команді

        2.2.2.Особливості мотиваційного компонента  психологічної готовності персоналу організацій до роботи в конкурентоздатній управлінській команді

        2.2.3. Особливості операційного компонента психологічної готовності персоналу організацій до роботи в конкурентоздатній управлінській команді

        2.2.4. Особливості особистісного компонента психологічної готовності персоналу організацій до роботи в конкурентоздатній управлінській команді

2.3. Взаємозв’язок між основними компонентами психологічної готовності персоналу організацій до роботи в конкурентоздатній управлінській команді

          2.3.1.Взаємозв’язок між орієнтацією на стиль діяльності „команда” та основними функціонально-рольовими позиціями в команді персоналу організацій

          2.3.2. Взаємозв’язок між орієнтацією на персонал, на завдання та на стиль діяльності „команда” персоналу  організацій та його основними характеристиками конкурентоздатності

           2.3.3. Взаємозв’язок між орієнтацією персоналу організацій на основні функціонально-рольові позиції в команді та його основними характеристиками конкурентоздатності

2.4. Організаційно-професійні та соціально-демографічні чинники формування психологічної готовності персоналу організацій до роботи в конкурентоздатній управлінській команді  

           2.4.1. Взаємозв’язок між рівнями орієнтації на стиль діяльності „команда” працівників організацій та стажем їх роботи на посаді

           2.4.2. Взаємозв’язок між орієнтацією на стиль діяльності „команда” та віком працівників  організацій

           2.4.3. Взаємозв’язок між рівнями орієнтації на стиль діяльності „команда” працівників  організацій та їх статтю

           2.4.4.Взаємозв’язок між орієнтацією працівників організацій на основні функціонально-рольові позиції в команді та їх стажем роботи на посаді

           2.4.5. Взаємозв’язок між орієнтацією працівників організацій на основні функціонально-рольові позиції в команді та їх віком

           2.4.6. Взаємозв’язок між орієнтацією працівників організацій на основні функціонально-рольові позиції в команді та їх статтю

           2.4.7. Взаємозв’язок між особливостями розвитку основних  психологічних характеристик конкурентоздатності працівників  організацій та стажем їх роботи на посаді

            2.4.8. Взаємозв’язок між особливостями розвитку основних  психологічних характеристик конкурентоздатності працівників  організацій та їх віком

            2.4.9. Взаємозв’язок між особливостями розвитку основних психологічних характеристик конкурентоздатності працівників організацій та їх статтю

Висновки до розділу

 

РОЗДІЛ 3. ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ  ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМАНДИ  

3.1. Система тренінгових програм для формування конкурентоздатної управлінської команди  

3.1.1. Змістовна складова системи тренінгових програм

3.1.2. Організаційна складова системи тренінгових програм

3.2. Особливості використання інтерактивних технік для проведення тренінгових програм 

               3.2.1. Психологічні особливості використання інтерактивних технік для проведення «Тренінгу позитивної мотивації до роботи в управлінській команді  організації»

               3.2.2.Психологічні особливості використання інтерактивних технік для проведення  «Тренінгу навичок виконання основних ролей та партнерської взаємодії в управлінській команді»

          3.2.3.Психологічні особливості використання інтерактивних технік для проведення «Тренінгу розвитку конкурентоздатності управлінської команди  організації»   

3.3.Результати експериментального впровадження системи тренінгових програм

          3.3.1.Рівень психологічної готовності персоналу організацій до роботи в конкурентоздатній управлінській команді

          3.3.2. Аналіз  очікувань персоналу організацій щодо тренінгу та  ефективності тренінгув цілому

Висновки до розділу 3

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .

ДОДАТКИ

Додаток 1.Методики для вивчення психологічних особливостей конкурентоздатної управлінської команди  організації

Додаток 2.Інтерактивні техніки для проведення системи тренінгових програм

Додаток 3.Матеріали «Тренінгу позитивної мотивації до роботи в управлінській команді»

Додаток 4.Матеріали «Тренінгу навичок виконання  основних ролей та партнерської взаємодії в управлінській команді»

Додаток 5.Матеріали «Тренінгу розвитку конкурентоздатності управлінської команди  організації»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2002-2019 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ